Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra herjingene.

Les mer »


- Positivt møte med statssekretæren i KLD

- Regjeringen og Senterpartiet har skapt forventninger om at politiske vedtak i rovviltpolitikken skal etterfølges. Det er på høy tid at det tas grep som bringer ulvebestanden ned på vedtatt bestandsmål, sier Elin Kollerud i Naturbruksalliansen.

Les mer »

Motorferdsel i landbruket. Hvor går grensen for hva som er nødvendig kjøring?

Motorferdselloven har et generelt unntak i § 4 for nødvendig kjøring i forbindelse med jordbruk og skogbruk. Vi ser flere eksempler på at påtalemyndigheten forsøker å innskrenke dette ved å stille kritiske spørsmål til hvor langt begrepet «nødvendig» kan strekkes.

Les mer »

VELL BLÅST WEBINARUKE!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema «Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!» Hvis du vil oppleve et eller flere av innleggene fra webinaruka på nytt, vil vi fortløpende legge ut alle presentasjoner og videoer på denne siden.

Les mer »


Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Les mer »

Glommen Mjøsen Skog og Moelven samarbeider om EUs Taksonomi

- Mange spør meg om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er, og hvordan dette vil påvirke oss i skognæringen, sier Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »

NTNU-rapport: Den norsk-svenske ulvestammen er verken truet eller sjelden

- Nå er det vitenskapelig dokumentert at vi er helt i randsonen av en ulvestamme som verken er truet eller sjelden. Politikkens legitimitet øker nok ikke hos de som bærer kostnaden med denne rapporten, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen.

Les mer »


Massevirke fra Hallingdal blir til 30.000 tonn med klimavennlig pellets

Hallingdal Trepellets i Ål er en stor bidragsyter i det grønne skiftet. Massevirke fra lokale skoger har kort vei til fabrikken, som årlig produserer en energimengde som tilsvarer en fjerdedel av det totale energiforbruket i hele Hallingdal.

Les mer »

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

Rapporten avdekker at den norsk-svenske ulvebestanden trolig stammer fra Finland.

Les mer »

Ny E 39 utfordrar nasjonale interesser knytt til natur-, vassdrag og jordvern

Statsforvaltaren har nyleg gitt uttale til høyring av detaljregulering for ny E 39 for delstrekninga Bue-Ålgård. Det planlagde veganlegget legg beslag på store mengder med jordbruksjord også på denne strekninga. Det er derfor positivt at det blir lagt opp til kompenserande tiltak med nydyrking, men dette må ikkje komme i vesentleg konflikt med naturverdiane.

Les mer »


Webinar for kommunale viltforvaltere.

Tirsdag 14 desember har vi satt opp årets siste webinar for kommunale viltforvaltere.

Les mer »

Tre hogstlag i gang hos Gunnar og André i Etnedal

Skogen til Gunnar Berg og sønnen André fikk hard medfart under stormen fredag 19. november. Rundt 20 prosent av trærne i skogen deres ble feid over ende. Nå er oppryddingsarbeidet i gang.

Les mer »

Skogsdrift i Marka

Slattum skole i Nittedal grenser til Lillomarka. Elever og lærere bruker skogen flittig til opplæring og rekreasjon. Det samme gjelder for barnehagene…

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Første NORTØMMER-samling under korona (03/12/2021)

Formidabel ryddejobb etter stormen (03/12/2021)

Sjøvegen ekstremt viktig (03/12/2021)

Grunneier skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjer. Forstå det den som kan! (03/12/2021)

Heidi Hemstad: - Godt å sjå dekk! (03/12/2021)

Skogselskapets tur-quiz (03/12/2021)

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?» (02/12/2021)

KURS: EKSPORT TIL ET INTERNASJONALT MARKED (01/12/2021)

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet (01/12/2021)

Fikk avslag på tilbud om frivillig vern (01/12/2021)

Kurs i vindfallhogst godt i gang (01/12/2021)

Programmet for Tømmer & Marked er så godt som spikret (30/11/2021)

Fortsatt en god start for skogen (30/11/2021)

Utmark i endring – ein velferdsindikator (30/11/2021)

SV er distriktsfiendtlig (30/11/2021)

ADVENTSQUIZ MED SKOGSELSKAPET (29/11/2021)

Naturkatastrofer: - Dette ser vi mer og mer av (29/11/2021)

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående (29/11/2021)

STOR PÅGANG ETTER STORMEN (29/11/2021)

Kvotejakt på gaupe i 2022 (29/11/2021)

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022 (29/11/2021)

Trøkk på skoleskogdager i Viken fylke! (29/11/2021)

Store skogskadar etter stormen – ver varsam! (26/11/2021)

Stipend til fem skogengasjerte studenter (26/11/2021)

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet (26/11/2021)

Ny rødliste viser fremgang siden 2015 (26/11/2021)

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050 (26/11/2021)

Folk strømmet til Agroteknikk (26/11/2021)

Bedring for flere arter i skogen (26/11/2021)

Gamle trær: Slik finner du dem (26/11/2021)