Fylkesmanns-nytt:


Avslutning av pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland (17/08/2018)

Allemannsrett = allemannsvett? (16/08/2018)

Tørkeskader på skogplantefelt (15/08/2018)

Kommunesamling skogbruk 2018 (08/08/2018)

Skogserien: Økonomiske støtteordningar i skogbruket (21/06/2018)

Framlegg til frivillig skogvern – Hesten naturreservat (21/06/2018)

Fagsamling skogbruk om skogbehandling og klimaendringer (20/06/2018)

Magnhild sluttar som fylkesmann i november (18/06/2018)

Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater (15/06/2018)

Høring av verneplan for utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune (15/06/2018)

Naturtypekartlegging i Oppland 2018 (13/06/2018)

Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018 (12/06/2018)

Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018 (11/06/2018)

Kartlegging av natur i Rogaland 2018 (11/06/2018)

Lisensfellingskvote for jerv 2018/19 (11/06/2018)

Tiltak i forbindelse med ulveskader i Jevnaker (08/06/2018)

Skogplanting i tørketida (04/06/2018)

Høring av verneplaner for områder i Holmestrand (04/06/2018)

Snøbrekk - skader på skogen (30/05/2018)

Naturtypekartlegging i Hedmark 2018 (30/05/2018)

Fagdag om hyttenæring på Jønnhalt (29/05/2018)

Eit av dei største næringsbygga i tre reiser seg – i Rogaland! (29/05/2018)

Redningsaksjon for damfrosken (29/05/2018)

Stor brannfare i Rogaland (28/05/2018)

Meget stor skogbrannfare i Agderfylkene (25/05/2018)

Fylkesmannens informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2018 (23/05/2018)

Fellingstillatelse gitt på ulv i Gausdal, Øyer og Ringebu kommuner (22/05/2018)

Framlegg til frivillig skogvern - Hellebrekkene naturreservat (22/05/2018)

Bærekraftige trebygg i vinden (18/05/2018)

Naturtypekartlegging i Oppland 2018 (16/05/2018)

Sårbare humler (11/05/2018)

Folkemøte om tiltak mot lakseparasitten i Drammensregionen (09/05/2018)

Over 1,3 millioner kr til tiltak for å sikre trua arter og naturtyper i Oppland (09/05/2018)

Høring av verneplan for Daleelva i Larvik kommune (04/05/2018)

Forskrift om vernskog i Hedmark - høring (02/05/2018)

Skogbruket i Oppland 2017 (27/04/2018)

Gode resultater for Vestfoldskogbruket i 2017 (27/04/2018)

Oppstart med frivillig vern av skog for sju områder i Agder (25/04/2018)

Søppelrydding, fugletrekk og verneområder (24/04/2018)

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (24/04/2018)

Grindabygg i ny drakt (24/04/2018)

Nye verneforslag ute på høring (23/04/2018)

Nå sender vi digital post i Hedmark (19/04/2018)

Framlegg til frivillig skogvern - Stråtveit naturreservat (18/04/2018)

Forvaltningsplan for Begna naturreservat (16/04/2018)

Forslag om vern av Vinstradalen (11/04/2018)

Vern av Kvannskardkletten og utvidelse av Eldåa naturreservat (06/04/2018)

Stor interesse for seminar om kommunal beredskap og skadefelling av rovvilt (06/04/2018)

Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret (06/04/2018)

Oppstart verneplanprosess Kvelderønningen (05/04/2018)

St. Hansåsen og Sæteråsen naturreservat, oppstart av verneprosess (27/03/2018)

Oppstart av arbeid med vern av ti nye skogområder i Oppland (26/03/2018)

Tredrivernettverket med samling i Innlandet (23/03/2018)

Uttak av moskus på Dovrefjell (22/03/2018)

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet! (22/03/2018)

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet! (21/03/2018)

Tilskot til plantekjøp og plantearbeid i skogbruket i Rogaland (16/03/2018)

Påvekst på eikestammar i Stavanger og Sandnes (14/03/2018)

Foredragene fra TEFA-seminaret 2018 (13/03/2018)

Mange ville lære om trefjøs (12/03/2018)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018 (08/03/2018)

Store areal går ut av skogproduksjon i Rogaland (07/03/2018)

Brev frå Fylkesmannen kjem no digitalt (01/03/2018)

Sender statsråden bekymringsmelding om Rondane-villreinen (28/02/2018)

Oppstart verneprosess Flisefyr-Hidalen og Moen (27/02/2018)

Innlandets trepris 2018 (23/02/2018)

Utvidet testing for skrantesjuke (22/02/2018)

Vinterens snøskader på skog og strømnett (21/02/2018)

222 hule eiker i Hedmark (20/02/2018)

Forventninger til regjeringas skog- og trestrategier. (19/02/2018)

Uttak av mink i Raet nasjonalpark i regi av Statens naturoppsyn (SNO) (16/02/2018)

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune (13/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018 (13/02/2018)

Regionmøter med mye engasjement (12/02/2018)

Godt samarbeid ga effektivt uttak av jerv (08/02/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (07/02/2018)

Skogen tynges av snø (06/02/2018)

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt (06/02/2018)

Høring av forslag til opprettelse av 3 naturreservat (02/02/2018)

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget (02/02/2018)

Oppstart frivillig vern for seks områder i Agder (31/01/2018)

Flere granbarkbiller i Oppland i fjor (30/01/2018)

Skogsamling 27. februar 2018 (26/01/2018)

Mer trebyggeri i Innlandet (25/01/2018)

Sentral forvaltning av kartdata i kommunane (25/01/2018)

Mer trebyggeri i Innlandet (22/01/2018)

Skogserien: Slik auker du verdien på skogen din (15/01/2018)

Kompensasjon til beitebrukere med ulveskader på Hadeland og Toten sommer 2017 (11/01/2018)

Autorisasjonskurs i plantevern (10/01/2018)

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2018 (04/01/2018)

Tilskot til trua naturtypar og artar og framande, skadelege organismar – Søknadsfrist 15. januar (03/01/2018)

Tilskudd til vilt, trua arter og trua naturtyper 2018 (03/01/2018)

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog (02/01/2018)

Foredrag fra fagdag om utvalgte naturtyper (02/01/2018)

Godkjente forvaltningsplaner for Fåvang og Skardseterlia naturreservater (21/12/2017)

Milliondryss til Rogaland (20/12/2017)

Verneområder i Vestfold på nett (20/12/2017)

Skogserien: Skogplanting - ei investering for framtida (19/12/2017)

To nye naturreservat og en utvidelse (18/12/2017)

Nye skogsområder er sikret for ettertiden i dag (15/12/2017)