Fylkesmanns-nytt:


Flere sau erstattet som tatt av rovvilt (14/12/2017)

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog (13/12/2017)

Oppstartsvarsel for Rogberget naturreservat (11/12/2017)

Forslag til utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal (06/12/2017)

Nye verneområder i Agder (01/12/2017)

Norges flotteste juletre 2017 kommer fra Marnardal (29/11/2017)

Informasjon til lyngbrennarar i Rogaland (23/11/2017)

Klimasmarte bygg - ein del av tredriversatsinga i Noreg (22/11/2017)

Atnsjømyrene har blitt restaurert! (20/11/2017)

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018 (20/11/2017)

Dialogmøte om skrantesjuke (20/11/2017)

Vedtak om kvotejakt på gaupe for 2018 - Region 3/Oppland (17/11/2017)

Oppsummering fra dialogmøte og nemndsmøte (17/11/2017)

Feltkontrollørkurs på Randøy skule (16/11/2017)

Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2018 (10/11/2017)

Tilskotsordningar 2018 for naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og klima (09/11/2017)

Søknad om kompensasjon i forbindelse med ulveskadene på Toten og Hadeland (03/11/2017)

Status kvotejakt og lisensfelling 2017/18 (02/11/2017)

Inspirasjonsdag om flisfyring i Sandnes (02/11/2017)

Allemannsretten og nye ferdselsformer (01/11/2017)

Temakvelder om ulv og ulvejakt (31/10/2017)

Trehyttene vant Bedriftsutviklingsprisen (27/10/2017)

Skogsarbeid i Nedre Timenes naturreservat (23/10/2017)

Lisensjakt på ulv i region 1 og region 2 - vinteren 2017 - 2018 (20/10/2017)

Rentemidler til bruk i 2018 (19/10/2017)

Produksjon av biodrivstoff i Åmli (10/10/2017)

Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi (10/10/2017)

Treklubben besøker Mechatronics Innovation Lab (10/10/2017)

Fagdag for utvalgte naturtyper generelt og hule eiker spesielt (09/10/2017)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler (06/10/2017)

Kommunesamling skogbruk 2017 (29/09/2017)

Snøskuterløyper i Engerdal (28/09/2017)

Lysark frå fagdag om nydyrking (27/09/2017)

Sender ut informasjon om hule eiker (22/09/2017)

Engasjerte kommuner på naturmangfoldkurs! (19/09/2017)

Frivillig vern av skog - Tilråding (15/09/2017)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2017 (14/09/2017)

Skogkvinner på Rogalandsbesøk (14/09/2017)

Tredrivarsatsing i Rogaland (13/09/2017)

Informasjon om utvalt naturtype - Hol eik (08/09/2017)

Færre eiendommer med konsesjonsplikt, boplikt og odel (07/09/2017)

Bioøkonomistrategi for Innlandet (31/08/2017)

Foredrag om fisk, kalking og vassdragsforvaltning (30/08/2017)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (25/08/2017)

Fagdag om rydding av beiter (23/08/2017)

Vedlikehaldskontroll av skogsbilvegar (23/08/2017)

Svak blomstring og frøsetting på gran og furu (23/08/2017)

Løyve til skadefelling av ein jerv i Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand (21/08/2017)

Kva slags eigedommar er unntatt konsesjonsplikt, buplikt og priskontroll etter lovendringa? (11/08/2017)

Rekrutter til skogs (11/08/2017)

Felt ulvetispe var skadevolder (09/08/2017)

Anbefaler utvidelse av Presteseter naturreservat (08/08/2017)

Ulv felt – fellingstillatelse forlenget (07/08/2017)

Heiabeiting og beitelag (07/08/2017)

- Vil finne konkrete løsninger (04/08/2017)

Iverksatte skadefellingstillatelser på rovvilt 2017 (31/07/2017)

Jakt på gås i Aust- og Vest-Agder (28/07/2017)

750.000 ekstra til skogsvegene i Oppland (26/07/2017)

Fylkesmannen kan tillate bruk av løs på drevet halsende hund til skadefelling av ulv (21/07/2017)

Foreslår forbud mot nydyrking av myr (19/07/2017)

To millioner kroner ekstra til skogsveger i Hedmark (29/06/2017)

Viktige endringar i konsesjonslova, odelslova og jordlova (22/06/2017)

Naturtypekartlegging i Oppland 2017 (21/06/2017)

Ti naturreservater vernet i Hedmark (21/06/2017)

Nytt naturreservat i Storås og Spirås (21/06/2017)

Utvidet og endret skadefellingstillatelse (16/06/2017)

Pilotkommunar og fylke summerer opp planteåret 2017 (16/06/2017)

Høring av verneplan for utvidelse av Presteseter naturreservat i Hof og Sande kommuner (13/06/2017)

Bredt samarbeid etter ulveskader i Hurdal og Gran (08/06/2017)

Infobrosjyre rovvilt beitebruk 2017 (07/06/2017)

Naturtypekartlegging i Ringsaker og Hamar (01/06/2017)

Frivillig vern av skog - Høring (01/06/2017)

Skogambassadørar sår tankar om skogplanting (16/05/2017)

Leilighetsbygg i «moderne laft» (15/05/2017)

Nye skogbruksplaner på Hadeland (11/05/2017)

Presenterte idear om ny skogindustri på Vestlandet (08/05/2017)

7,7 millioner til skogeierne i Oppland (05/05/2017)

Landbruksdirektoratet er velkome til Rogaland! (27/04/2017)

Nye retningslinjer for tilskudd til skogsveier og drift med taubane o.a. (21/04/2017)

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen (19/04/2017)

Høy aktivitet i Vestfoldskogen i 2016 (18/04/2017)

Landbruket skaper stadig større verdier i Hedmark (05/04/2017)

Rekordavvirkning i Oppland i 2016 (05/04/2017)

Fagsamling for landbruksforvaltninga (31/03/2017)

Litt «tallknusing» rundt endringer i landbruket og beitenæringa i Oppland (28/03/2017)

Bli med på å utvikle landbruket! (14/03/2017)

Hvem får Innlandets trepris i 2017? (10/03/2017)

Fleire kvinnelege skogeigarar i Noreg (08/03/2017)

Skogsamling på Honne 4.april (07/03/2017)

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn? (06/03/2017)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2017 (05/03/2017)

Hedmarksskogbruket i tall 2016 (03/03/2017)

Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016 (24/02/2017)

Mer penger til klimatiltak i skogen (22/02/2017)

Hjelmeland blir ny pilotkommune i "Planting for klima" (22/02/2017)

Åpen konferanse i Forollhogna (16/02/2017)

Skogsamling: Berekraftig skogbruk - samarbeid og prioritering av innsats i 2017 (15/02/2017)

Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar (15/02/2017)

Bli med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved (15/02/2017)

Søke om nasjonale rentemidler av skogfond (13/02/2017)