Fylkesmanns-nytt:


Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk (11/05/2021)

Skogbrannfare i Innlandet (23/04/2021)

Industriell skogsatsing i Rogaland (26/03/2021)

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020 (05/02/2021)

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd (05/02/2021)

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket (05/02/2021)

Ny giv for restaurering av norsk natur (05/02/2021)

Forlengelse av driftstilskudd i skogbruket (08/01/2021)

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget (18/12/2020)

Tilskuddsmidlene til skogsvegbygging og drift blir brukt opp (18/12/2020)

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020 (18/12/2020)

Tema: Skogsdrift (18/12/2020)

Autorisasjonskurs – plantevern (11/12/2020)

Stem på årets fineste juletre (18/11/2020)

Frist for skogfond i Agder 2020 (29/10/2020)

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren f (26/10/2020)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler (12/10/2020)

Frivillig skogvern - gode prosesser gir godt resultat (02/10/2020)

Restaurering av skog: Kva gjer hogstmaskinar i Urådalen landskapsvernområde i Time? (01/10/2020)

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar (18/09/2020)

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv (16/09/2020)

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland (15/09/2020)

Funn av CWD på Hardangervidda (14/09/2020)

Ukesbrev 7.-14.9 (14/09/2020)

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus (11/09/2020)

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien (02/09/2020)

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar? (02/09/2020)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2020 (28/08/2020)

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting (27/08/2020)

Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS (27/08/2020)

Tema: Skogfond med skattefordel (21/08/2020)

Webinar - tilskot til skogsvegar og vegbanken (19/08/2020)

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau (13/08/2020)

Almesjuken slår til - kva gjer vi? (31/07/2020)

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland? (14/07/2020)

Røsaker naturreservat i Skien (14/07/2020)

Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7. (13/07/2020)

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder (10/07/2020)

Nytt fylke, ny skogstatistikk (02/07/2020)

Stor aktivitet i Agderskogen i 2019 (30/06/2020)

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp (30/06/2020)

Utarbeiding av skogbrannfarekart (29/06/2020)

Mye barkbiller kan føre til skader på skog (26/06/2020)

Bygg i tre for framtida (25/06/2020)

Fylkesnytt frå Vestfold og Telemark 2/2020 (24/06/2020)

Åtte nye skogområde er verna i Vestfold og Telemark (23/06/2020)

Utvidelse av Budeiberget naturreservat (23/06/2020)

Start av frivillig skogvern for 13 områder (12/06/2020)

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i 2020 (11/06/2020)

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga (10/06/2020)

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket (10/06/2020)

Rovviltbrosjyre til alle beitebrukerne (10/06/2020)

Tiltakspakka for skogsentreprenørene er på plass (09/06/2020)

Våronn i skogane i Rogaland (09/06/2020)

Myra er viktig for naturmangfold og klima (08/06/2020)

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020 (28/05/2020)

Frivillig vern av skog for fem områder i Drangedal (20/05/2020)

Ny daglig leder vil gjøre Skogselskapet mer kjent i Rogaland (15/05/2020)

Forslag om vern av skog i Lyngdal og i Birkenes og Evje og Hornnes. (14/05/2020)

Innlandsskogbruket i tall 2019 (13/05/2020)

Aldri har interessa for vern vore større! (13/05/2020)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 (06/05/2020)

Oppstart av verneplanprosess for Grøum i Tønsberg kommune (29/04/2020)

Resultatkartlegginga 2019: Skogressursen forsvinn bit for bit (28/04/2020)

Tilrådning om vern av Skjeggedalsheii naturreservat (28/04/2020)

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt (23/04/2020)

Stor skogbrannfare i deler av Vestfold og Telemark (22/04/2020)

Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting (17/04/2020)

Det er sikra arbeidsfolk til vårplanting i skogen i Rogaland (06/04/2020)

Skogbrannovervåking med fly (03/04/2020)

Tar vare på Innlandets trua arter og naturtyper (02/04/2020)

Fortsetter kartleggingen av eiketrær i Larvik (02/04/2020)

Permittert og jobb i landbruket? (01/04/2020)

Oppstart av verneprosesser (01/04/2020)

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater (24/03/2020)

Det høgste treet i Rogaland er kåra! (24/03/2020)

Ikkje brenn lyngheia di no! (23/03/2020)

Vel gjennomført Norsk Juletremesse (11/03/2020)

Frivillig skogvern - Ny tilrådning (11/03/2020)

Tilrådning om vern av et skogområde i Sandefjord (09/03/2020)

Tildeling av reservekvote for gaupejakt (03/03/2020)

Nye felles retningsliner for tilskot til skogsvegar og taubanedrift i Rogaland (26/02/2020)

Regionmøter i Innlandet med tema beitedyr og rovvilt (25/02/2020)

Kunsten å nytte eigen skog (20/02/2020)

Ny skogrådgivar på plass hjå Fylkesmannen (19/02/2020)

Tilskudd innen skogbruk (13/02/2020)

Stor interesse for trebruk i Agder (12/02/2020)

Vårsamling for skogbruket i Innlandet 2020 (07/02/2020)

Prosjekt ' Økt verdiskaping gjennom markedsrettet fritidsfiske' (05/02/2020)

Frivillig vern av skog - Øyer og Nordre Land kommuner - Høring (03/02/2020)

Frivillig vern av skog - Østre Toten kommune - Høring (03/02/2020)

Glimrende forhold for ungskogpleie i januar i de snøfattige områdene i Vestfold og Telemark (01/02/2020)

Nytt trebygg på Gjennestad videregående skole er åpnet (31/01/2020)

Tilskudd til tiltak i beiteområder (31/01/2020)

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar (30/01/2020)

Ny verneplanprosess (24/01/2020)

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020 (22/01/2020)

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019 (15/01/2020)

Stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte (15/01/2020)

17 millioner kroner til næringsutviklingsarbeidet i Innlandet (10/01/2020)