Fylkesmanns-nytt:


Naturtypekartlegging i Oppland 2018 (16/05/2018)

Sårbare humler (11/05/2018)

Folkemøte om tiltak mot lakseparasitten i Drammensregionen (09/05/2018)

Over 1,3 millioner kr til tiltak for å sikre trua arter og naturtyper i Oppland (09/05/2018)

Høring av verneplan for Daleelva i Larvik kommune (04/05/2018)

Forskrift om vernskog i Hedmark - høring (02/05/2018)

Skogbruket i Oppland 2017 (27/04/2018)

Gode resultater for Vestfoldskogbruket i 2017 (27/04/2018)

Oppstart med frivillig vern av skog for sju områder i Agder (25/04/2018)

Søppelrydding, fugletrekk og verneområder (24/04/2018)

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (24/04/2018)

Grindabygg i ny drakt (24/04/2018)

Nye verneforslag ute på høring (23/04/2018)

Nå sender vi digital post i Hedmark (19/04/2018)

Framlegg til frivillig skogvern - Stråtveit naturreservat (18/04/2018)

Forvaltningsplan for Begna naturreservat (16/04/2018)

Forslag om vern av Vinstradalen (11/04/2018)

Vern av Kvannskardkletten og utvidelse av Eldåa naturreservat (06/04/2018)

Stor interesse for seminar om kommunal beredskap og skadefelling av rovvilt (06/04/2018)

Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret (06/04/2018)

Oppstart verneplanprosess Kvelderønningen (05/04/2018)

St. Hansåsen og Sæteråsen naturreservat, oppstart av verneprosess (27/03/2018)

Oppstart av arbeid med vern av ti nye skogområder i Oppland (26/03/2018)

Tredrivernettverket med samling i Innlandet (23/03/2018)

Uttak av moskus på Dovrefjell (22/03/2018)

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet! (22/03/2018)

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet! (21/03/2018)

Tilskot til plantekjøp og plantearbeid i skogbruket i Rogaland (16/03/2018)

Påvekst på eikestammar i Stavanger og Sandnes (14/03/2018)

Foredragene fra TEFA-seminaret 2018 (13/03/2018)

Mange ville lære om trefjøs (12/03/2018)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018 (08/03/2018)

Store areal går ut av skogproduksjon i Rogaland (07/03/2018)

Brev frå Fylkesmannen kjem no digitalt (01/03/2018)

Sender statsråden bekymringsmelding om Rondane-villreinen (28/02/2018)

Oppstart verneprosess Flisefyr-Hidalen og Moen (27/02/2018)

Innlandets trepris 2018 (23/02/2018)

Utvidet testing for skrantesjuke (22/02/2018)

Vinterens snøskader på skog og strømnett (21/02/2018)

222 hule eiker i Hedmark (20/02/2018)

Forventninger til regjeringas skog- og trestrategier. (19/02/2018)

Uttak av mink i Raet nasjonalpark i regi av Statens naturoppsyn (SNO) (16/02/2018)

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune (13/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018 (13/02/2018)

Regionmøter med mye engasjement (12/02/2018)

Godt samarbeid ga effektivt uttak av jerv (08/02/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (07/02/2018)

Skogen tynges av snø (06/02/2018)

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt (06/02/2018)

Høring av forslag til opprettelse av 3 naturreservat (02/02/2018)

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget (02/02/2018)

Oppstart frivillig vern for seks områder i Agder (31/01/2018)

Flere granbarkbiller i Oppland i fjor (30/01/2018)

Skogsamling 27. februar 2018 (26/01/2018)

Mer trebyggeri i Innlandet (25/01/2018)

Sentral forvaltning av kartdata i kommunane (25/01/2018)

Mer trebyggeri i Innlandet (22/01/2018)

Skogserien: Slik auker du verdien på skogen din (15/01/2018)

Kompensasjon til beitebrukere med ulveskader på Hadeland og Toten sommer 2017 (11/01/2018)

Autorisasjonskurs i plantevern (10/01/2018)

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2018 (04/01/2018)

Tilskot til trua naturtypar og artar og framande, skadelege organismar – Søknadsfrist 15. januar (03/01/2018)

Tilskudd til vilt, trua arter og trua naturtyper 2018 (03/01/2018)

Kvalitetsheving av naturtypelokaliteter i skog (02/01/2018)

Foredrag fra fagdag om utvalgte naturtyper (02/01/2018)

Godkjente forvaltningsplaner for Fåvang og Skardseterlia naturreservater (21/12/2017)

Milliondryss til Rogaland (20/12/2017)

Verneområder i Vestfold på nett (20/12/2017)

Skogserien: Skogplanting - ei investering for framtida (19/12/2017)

To nye naturreservat og en utvidelse (18/12/2017)

Nye skogsområder er sikret for ettertiden i dag (15/12/2017)

Flere sau erstattet som tatt av rovvilt (14/12/2017)

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog (13/12/2017)

Oppstartsvarsel for Rogberget naturreservat (11/12/2017)

Forslag til utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal (06/12/2017)

Nye verneområder i Agder (01/12/2017)

Norges flotteste juletre 2017 kommer fra Marnardal (29/11/2017)

Informasjon til lyngbrennarar i Rogaland (23/11/2017)

Klimasmarte bygg - ein del av tredriversatsinga i Noreg (22/11/2017)

Atnsjømyrene har blitt restaurert! (20/11/2017)

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018 (20/11/2017)

Dialogmøte om skrantesjuke (20/11/2017)

Vedtak om kvotejakt på gaupe for 2018 - Region 3/Oppland (17/11/2017)

Oppsummering fra dialogmøte og nemndsmøte (17/11/2017)

Feltkontrollørkurs på Randøy skule (16/11/2017)

Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2018 (10/11/2017)

Tilskotsordningar 2018 for naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og klima (09/11/2017)

Søknad om kompensasjon i forbindelse med ulveskadene på Toten og Hadeland (03/11/2017)

Status kvotejakt og lisensfelling 2017/18 (02/11/2017)

Inspirasjonsdag om flisfyring i Sandnes (02/11/2017)

Allemannsretten og nye ferdselsformer (01/11/2017)

Temakvelder om ulv og ulvejakt (31/10/2017)

Trehyttene vant Bedriftsutviklingsprisen (27/10/2017)

Skogsarbeid i Nedre Timenes naturreservat (23/10/2017)

Lisensjakt på ulv i region 1 og region 2 - vinteren 2017 - 2018 (20/10/2017)

Rentemidler til bruk i 2018 (19/10/2017)

Produksjon av biodrivstoff i Åmli (10/10/2017)

Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi (10/10/2017)

Treklubben besøker Mechatronics Innovation Lab (10/10/2017)

Fagdag for utvalgte naturtyper generelt og hule eiker spesielt (09/10/2017)