Rettigheter knyttet til skogteig

Hva er en skogteig offisielt? Hvis jeg eier en skogteig, er det bare "retten" til å skoge på marka, eller er det inkludert selve landområdet?

Svar:

Dette er et omfattende og komplisert tema å forklare, men jeg skal prøve å gjøre det så kort og konsist som mulig. Litt språklig først: Ordet teig betyr et avgrenset område av dyrka jord eller skog, og en teig ligger helt adskilt fra andre deler av eiendommen. I eldre tider var det ganske vanlig, men i nyere tid er ofte disse teigene samlet til en sammenhengende eiendom, som ofte kalles eiendommens skogteig. Det er likevel ikke uvanlig at skogen til en eiendom fremdeles er delt i flere teiger.
 
En skogeier har i prinsippet rett til å bruke skogen sin ganske fritt, og hun/han eier også grunnen som skogen står på, slik jeg forstår det du kaller «selve landområdet». Det betyr at hvis skogteigen i kommunens arealplan er lagt ut som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), så kan/skal den brukes til det og ikke noe annet. Bruk av området til andre formål som tomteareal, grustak eller andre mulige formål vil kreve omregulering. I LNF-områder står dermed grunneier ganske fritt til å drive skogbruk eller «skoge» som du kaller det, men arealbruken styres av flere lover, primært skogloven som har en del bestemmelser om hogst og stell av skogen. Også jordloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel, naturmangfoldsloven, forminneloven og andre lover kan ha bestemmelser som kan påvirke tiltak som planlegges i skog, men generelt har en skogeier en slags «frihet under ansvar» i drifta av skogen sin. Tekniske inngrep er strengt offentlig regulert, så en skogeier kan ikke fritt bygge vei i egen skog, men må få tillatelse og godkjenning av skogbruksmyndighetene ved kommunens skogbruksansvarlige. Forholdene kan også kompliseres av at andre enn skogeier/grunneier kan ha forskjellige typer bruksretter i skogen, f.eks. beiterett.
 
Om du har et konkret tilfelle som grunnlag for spørsmålet, foreslår jeg at du tar kontakt med den skogbruksansvarlige i vedkommende kommune.
 

Skogområde med skogteiger, avgrenset med røde grenser.


 

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »

Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »


Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Les mer »

Verdi på skog

Hei vi lurer på å kjøpe en eiendom med en skog som er 1741,5 dekar stor. 1260.6 dekar er skog med lav bonitet, 214,7 dekar skog er middels bonitet 75.4 dekar av høy bonitet, og 190,8 dekar er uproduktiv skog. Skogsområdet er langt og smalt. Kan dere si noe om verdien på skogen? den ligger på Sørlandet. Det er også jaktrettigheter sammen med 4 grunneiere.

Les mer »