Rettigheter knyttet til skogteig

Hva er en skogteig offisielt? Hvis jeg eier en skogteig, er det bare "retten" til å skoge på marka, eller er det inkludert selve landområdet?

Svar:

Dette er et omfattende og komplisert tema å forklare, men jeg skal prøve å gjøre det så kort og konsist som mulig. Litt språklig først: Ordet teig betyr et avgrenset område av dyrka jord eller skog, og en teig ligger helt adskilt fra andre deler av eiendommen. I eldre tider var det ganske vanlig, men i nyere tid er ofte disse teigene samlet til en sammenhengende eiendom, som ofte kalles eiendommens skogteig. Det er likevel ikke uvanlig at skogen til en eiendom fremdeles er delt i flere teiger.
 
En skogeier har i prinsippet rett til å bruke skogen sin ganske fritt, og hun/han eier også grunnen som skogen står på, slik jeg forstår det du kaller «selve landområdet». Det betyr at hvis skogteigen i kommunens arealplan er lagt ut som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), så kan/skal den brukes til det og ikke noe annet. Bruk av området til andre formål som tomteareal, grustak eller andre mulige formål vil kreve omregulering. I LNF-områder står dermed grunneier ganske fritt til å drive skogbruk eller «skoge» som du kaller det, men arealbruken styres av flere lover, primært skogloven som har en del bestemmelser om hogst og stell av skogen. Også jordloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel, naturmangfoldsloven, forminneloven og andre lover kan ha bestemmelser som kan påvirke tiltak som planlegges i skog, men generelt har en skogeier en slags «frihet under ansvar» i drifta av skogen sin. Tekniske inngrep er strengt offentlig regulert, så en skogeier kan ikke fritt bygge vei i egen skog, men må få tillatelse og godkjenning av skogbruksmyndighetene ved kommunens skogbruksansvarlige. Forholdene kan også kompliseres av at andre enn skogeier/grunneier kan ha forskjellige typer bruksretter i skogen, f.eks. beiterett.
 
Om du har et konkret tilfelle som grunnlag for spørsmålet, foreslår jeg at du tar kontakt med den skogbruksansvarlige i vedkommende kommune.
 

Skogområde med skogteiger, avgrenset med røde grenser.


 

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Kostnad ved hogst

Hei Jeg skal engasjere en tømmerhugger til hugge ned ca 2.5 mål med skog. Blandet gran og løvtre. Området ligger inntil vei, og er relativt flatt terreng. Tømmeret skal samles i stabler av ca. 3 meter lengder Kort transport . Hva bør en slik oppgave ca koste?

Les mer »

Kjøp av utmark

Lurer på om eg skal kjøpe ein utmarksteig som ligg inntil ein av mine teigar. Lurer litt på kva pris eg skal tilby. Teigen er ca 70 da og er ikkje utplanta med gran. Der er no blandingsskog av lauv tre. Der er frå høg til lav bonitet.(ca halva høg) Teigen er delvis flat(ca 2/5) resten er tildels bratt og tildels veldig fuktig. Området ligg 300-350 moh og ligg i Gloppen I sogn og Fjordane.

Les mer »

Salg av skog på rot

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Les mer »


Salg av skog

Har ca 1000 mål med skog (bjørk) som forsvaret ønsker å kjøpe. Er så i tvil om takst/salg da de skal bruke egen takstmann. Hva kan man event. forvente at taksten blir/mere verdifult å sitte med eiendommen og fortsette å ta ut skog selv? Takknemlig om noen kan svare meg på dette.

Les mer »

Kjøp av landbrukseiendom

 Ser litt på en eiendom her som er på ca 1300 dekar. Rundt 100 dekar er dyrket, og ca 1100 er skog. Av skogen så er rundt 340 dekar vernet gjennom frivillig vern. Resterende skog består for det meste av yngre skog. Hogd regelmessig, og mesteparten som står igjen er nok ikke eldre enn 30-40 år. Flere større plantefelt er ikke eldre enn rundt 10 år. Hvordan skal man beregne verdien på skogen ved eventuelt kjøp?

Den skogen som er verna er større skog, men kan jo ikke drive noe der. Så lurer på hvordan dette vernet slår ut på prisen...

Les mer »

Krav til konsesjon for skogbruk


Hvilke krav stilles det for å få tildelt konsesjon til ervervelse av skogeiendom? Må man ha utdanning og yrke innen landbruk? Må man bo i kommunen hvor skogeiendommen befinner seg?

Les mer »