Rettigheter knyttet til skogteig

Hva er en skogteig offisielt? Hvis jeg eier en skogteig, er det bare "retten" til å skoge på marka, eller er det inkludert selve landområdet?

Svar:

Dette er et omfattende og komplisert tema å forklare, men jeg skal prøve å gjøre det så kort og konsist som mulig. Litt språklig først: Ordet teig betyr et avgrenset område av dyrka jord eller skog, og en teig ligger helt adskilt fra andre deler av eiendommen. I eldre tider var det ganske vanlig, men i nyere tid er ofte disse teigene samlet til en sammenhengende eiendom, som ofte kalles eiendommens skogteig. Det er likevel ikke uvanlig at skogen til en eiendom fremdeles er delt i flere teiger.
 
En skogeier har i prinsippet rett til å bruke skogen sin ganske fritt, og hun/han eier også grunnen som skogen står på, slik jeg forstår det du kaller «selve landområdet». Det betyr at hvis skogteigen i kommunens arealplan er lagt ut som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), så kan/skal den brukes til det og ikke noe annet. Bruk av området til andre formål som tomteareal, grustak eller andre mulige formål vil kreve omregulering. I LNF-områder står dermed grunneier ganske fritt til å drive skogbruk eller «skoge» som du kaller det, men arealbruken styres av flere lover, primært skogloven som har en del bestemmelser om hogst og stell av skogen. Også jordloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel, naturmangfoldsloven, forminneloven og andre lover kan ha bestemmelser som kan påvirke tiltak som planlegges i skog, men generelt har en skogeier en slags «frihet under ansvar» i drifta av skogen sin. Tekniske inngrep er strengt offentlig regulert, så en skogeier kan ikke fritt bygge vei i egen skog, men må få tillatelse og godkjenning av skogbruksmyndighetene ved kommunens skogbruksansvarlige. Forholdene kan også kompliseres av at andre enn skogeier/grunneier kan ha forskjellige typer bruksretter i skogen, f.eks. beiterett.
 
Om du har et konkret tilfelle som grunnlag for spørsmålet, foreslår jeg at du tar kontakt med den skogbruksansvarlige i vedkommende kommune.
 

Skogområde med skogteiger, avgrenset med røde grenser.


 

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Verdi på skog

Hei vi lurer på å kjøpe en eiendom med en skog som er 1741,5 dekar stor. 1260.6 dekar er skog med lav bonitet, 214,7 dekar skog er middels bonitet 75.4 dekar av høy bonitet, og 190,8 dekar er uproduktiv skog. Skogsområdet er langt og smalt. Kan dere si noe om verdien på skogen? den ligger på Sørlandet. Det er også jaktrettigheter sammen med 4 grunneiere.

Les mer »

Salg av skog

Jeg er pensjonist og grunneier av et småbruk på ca 20 dekar innmark. Innmarken leies bort og brukes delvis til sauehold og delvis til slått. Til gården hører 3 skogremmer - til sammen i underkant av 500 dekar skog av ulik bonitet.

1. Er det problematisk å selge skogen uavhengig av gården - altså skille ut skogen fra gården?

2. Hvilke skatteregler gjelder for salg av skogen?

3. Hvordan går jeg fram for evt. å selge?

Les mer »

Kjøp av skog

Hei

Vurderer å kjøpe en skogsteig på 110 da i midt Telemark 57 mål er høg bonitet og 53 middels bonitet noe myr og knauser. Skogen var kommuneskog og uthogd da selger kjøpte det for ca 25 år siden der foreligger ingen skogbruksplan, skogen består av forholdsvis ung blandingskog(bjørk) og noe ca 30 da planta furu for ca 20 år siden, ligger ved grus veg og er forholdsvis lett tilgjengelig.

 

Selger ber om pristilbud og vi er litt på herrens mark for å si det sånn mht pris. Kommunen er ikke noe særlig hjelpsom i vurdering. Kan dere nevne et prisleie ut fra dagens nivå?

Les mer »


Salg av trær på rot

En nabo ønker å kjøpe noen grantrær som står på min eiendom for å oppnå sol og utsikt. Han vil selv stå for alt arbeidet med felling, transport osv. Trærne står noe vanskelig til pga bratt terreng. Volumet kan vi regne ut og tømmerprisen er kjent. Hvilken pris er rimelig å ta?

Les mer »

Kostnad ved hogst

Hei Jeg skal engasjere en tømmerhugger til hugge ned ca 2.5 mål med skog. Blandet gran og løvtre. Området ligger inntil vei, og er relativt flatt terreng. Tømmeret skal samles i stabler av ca. 3 meter lengder Kort transport . Hva bør en slik oppgave ca koste?

Les mer »

Kjøp av utmark

Lurer på om eg skal kjøpe ein utmarksteig som ligg inntil ein av mine teigar. Lurer litt på kva pris eg skal tilby. Teigen er ca 70 da og er ikkje utplanta med gran. Der er no blandingsskog av lauv tre. Der er frå høg til lav bonitet.(ca halva høg) Teigen er delvis flat(ca 2/5) resten er tildels bratt og tildels veldig fuktig. Området ligg 300-350 moh og ligg i Gloppen I sogn og Fjordane.

Les mer »