Spørsmål om skoghogst og planting

Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre.

 

2 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke, kan en få på en kvadrat km på en gjennomsnittlig skogseiendom.

3 : Hvor mange kvadrat km er en stor skogs eiendom med mye trevirke.

 

4 : I Sverige snakkest det om Replant. Som jeg forstår er dette at du får betalt for og plante nye trær,. etter du har kuttet ned et annet. Har vi også slikt i Norge, og hvor mye får en betalt for og plante nytt. Har vi egne satser i Troms fylke her jeg bor.

Svar:

 

Volumet av hvert tre i skogen varierer sterkt, avhengig av det enkelte tre sin høyde og diameter - som i sin tur er bestemt av vekstforholdene (boniteten). I en gammelskog som snart skal hogges kan du ofte regne med at de største trærne har et volum som varierer fra 150 liter til 250 liter.

Når disse trærne sages vil ca. 40 % av treets volum gå til massevirke (papirproduksjon) og ca. 60 % til materialer og plank.
 

En skogeiendom vil bestå av både ung, «mellomgammel» og eldre skog. Det er i den eldre delen skogen at det volumet som skal hogges finnes. Og for at en skog skal produsere mye volum (og inntekter for eieren) er det viktig at den eldre skogen hogges når den er hogstmoden, og ikke står og opptar plass for nye trær. For gammel utvoksen skog produserer lite, og vil etter hvert begynne å råtne.
 

På en godt drevet skogeiendom utgjør denne gamle og snart hogstmodne skogen ca. 5-20 % av eiendommen. Og her kan det ofte stå 30 – 50 kubikkmeter per dekar.
 

Jeg er ukjent med begrepet «replant», men jeg assosierer det med å etablere ny skog (foryngelse) på arealene etter at den gamle skogen er hogd. I Norge er det nedfelt i Skogbruksloven at skogen skal forynges etter hogst. Samfunnet legger så stor vekt på at dette skjer at staten noen steder yter tilskudd til slikt arbeid for å dekke noe av kostnaden skogeierne har, blant annet i Troms. Siste spørsmål fra kategorien "Skogskjøtsel" :

Felling av trær i nærhet av bolig

Vi bor i et gammelt hyttefelt som grenser til et ubrukt skogsområde. Skogsområdet det er snakk om brukes verken til skogsdrift eller som turterreng. Skogeier er inaktiv grunnet alder og sykdom, og ikke interessert i å forholde seg til skjøtting av skogen. Siden skogen ikke skjøttes, vokser trærne så høyt at de skygger for solen og blokkerer utsikt.

 

Kan vi felle trær selv? Kan vi kreve at de felles? Når skog grenser til privatbolig forstår jeg at hovedregel er at boligeier kan kreve felling av trær som står mindre en tredjeparten av sin høyde fra privat bruksområde. Jeg har også hørt at trær over 12 meter som står mindre enn 25 meter fra tomtegrensen til privat bolig kan felles. Vi har søkt gjennom mange kilder inkludert naboloven, men ikke funnet noen informasjon som er både tilstrekkelig pålitelig og som omhandler en slik situasjon. Er disse reglene ulike i ulike fylker/kommuner? Vi setter pris på all hjelp til å forstå reglene, eventuelt at dere viser oss kilder der vi finner ut hva disse reglene er. Tusen takk for hjelpen!

Les mer »

Starte eget firma, ungskogpleie

Jeg går og leker litt med tanken på å danne meg en egen bedrift som skal drive med ungskogpleie og kanskje noe linjerydding. I den forbindelse lurer jeg litt på hvordan markedet er for dette. Dette er i Østerdalen. Lurer også på hvilket utstyr man trenger for dette, har tenkt på ryddesag, motorsag og eventuelt en atv med tømmerhenger.

Les mer »

Spørsmål om skogsdrift og virke

Æ har noen spørsmål om skogsdrift og virke, da jeg på sikt har mulighet og overta en eiendom her i Troms.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter av trevirke kan jeg få av 1 tre. (Normal størrelse på et tre)
 

2 : Hvor mange kubikk-meter av tre pr kvadrat-km.
 

3 : En normal stor skogs eiendom. Hvor mange kvadrat-km er en normal stor skogs eiendom
 

4 : Hvordan har skogsprisene holdt seg de siste 3 årene. Er det oppgang el nedgang i pris.
 

5 : Hva er normal salgspris pr kubikk-meter.
 

6 : Er det et sånn cirka tall hvor mange trær det er pr kvadrat-km.
 

7 : Er det noen støtte og regler for nyplanting?

---------------

 

Jeg ville satt stor pris om jeg kunne få litt hjelp fra Dere.

Les mer »