Salg av skog

Har ca 1000 mål med skog (bjørk) som forsvaret ønsker å kjøpe. Er så i tvil om takst/salg da de skal bruke egen takstmann. Hva kan man event. forvente at taksten blir/mere verdifult å sitte med eiendommen og fortsette å ta ut skog selv? Takknemlig om noen kan svare meg på dette.

Svar:

Det trengs mer presise opplysninger om dette skogarealet for å kunne antyde noe om verdien. 

 

Hvis det finnes en relativt ny skogbruksplan (ikke eldre enn 5-10 år) for skogen, så vil denne kunne gi et bra grunnlag for å bedømme skogens verdi; jo nyere plan, jo bedre. Generelt er det slik at skog som kan hogges umiddelbart, på fagspråket hogstmoden skog, betyr mye for verdien, fordi den kan omsettes i rede penger umiddelbart. I bjørkeskog vil det si at den er minst 40-50 år gammel. Den yngre skogen vil være mindre verdt fordi det er lang tid til den bør/kan hogges, ofte flere 10-år. Kvaliteten på jorda (boniteten) har også betydning for skogens vekst og dermed verdi. Hvis skogen ligger i lavlandet på Østlandet/Vestlandet, vil veksten være ganske god, men hvis den ligger høyt mot fjellet eller langt mot nord, vil klimaet redusere vekstmulighetene kraftig. Det er også viktig for verdien hvordan terrenget i skogen er. Er det flatt og lett å kjøre, vil verdien være større enn om det er veldig bratt og ulendt. Det er også viktig at det er et bra veinett som helst kan kjøres med lastebiler. Generelt er også bjørkeskog mindre verdt enn gran- og furuskog.

 

Jeg vil råde deg til å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen der skogen ligger, og den skogbruksansvarlige der. Det kan være at salget krever konsesjon, og da vil vedkommende være saksbehandler. En takst gjort av en skogkyndig takstmann bør kunne være til å stole på, og det vil være mulig å komme med innvendinger til en slik takst.  Om salg er bedre enn å sitte med eiendommen, kan jeg ikke kommentere så lenge det ikke finnes presise opplysninger om skogen og en pris å vurdere dette mot.

 

Hvis forsvaret ønsker dette arealet veldig sterkt, så vil de kunne ekspropriere. Da vil du kunne få eksperthjelp betalt av forsvaret, men om det vil gi noen høyere pris, er ikke sikkert.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Les mer »

Verdi på skog

Hei vi lurer på å kjøpe en eiendom med en skog som er 1741,5 dekar stor. 1260.6 dekar er skog med lav bonitet, 214,7 dekar skog er middels bonitet 75.4 dekar av høy bonitet, og 190,8 dekar er uproduktiv skog. Skogsområdet er langt og smalt. Kan dere si noe om verdien på skogen? den ligger på Sørlandet. Det er også jaktrettigheter sammen med 4 grunneiere.

Les mer »


Salg av skog

Jeg er pensjonist og grunneier av et småbruk på ca 20 dekar innmark. Innmarken leies bort og brukes delvis til sauehold og delvis til slått. Til gården hører 3 skogremmer - til sammen i underkant av 500 dekar skog av ulik bonitet.

1. Er det problematisk å selge skogen uavhengig av gården - altså skille ut skogen fra gården?

2. Hvilke skatteregler gjelder for salg av skogen?

3. Hvordan går jeg fram for evt. å selge?

Les mer »

Kjøp av skog

Hei

Vurderer å kjøpe en skogsteig på 110 da i midt Telemark 57 mål er høg bonitet og 53 middels bonitet noe myr og knauser. Skogen var kommuneskog og uthogd da selger kjøpte det for ca 25 år siden der foreligger ingen skogbruksplan, skogen består av forholdsvis ung blandingskog(bjørk) og noe ca 30 da planta furu for ca 20 år siden, ligger ved grus veg og er forholdsvis lett tilgjengelig.

 

Selger ber om pristilbud og vi er litt på herrens mark for å si det sånn mht pris. Kommunen er ikke noe særlig hjelpsom i vurdering. Kan dere nevne et prisleie ut fra dagens nivå?

Les mer »

Salg av trær på rot

En nabo ønker å kjøpe noen grantrær som står på min eiendom for å oppnå sol og utsikt. Han vil selv stå for alt arbeidet med felling, transport osv. Trærne står noe vanskelig til pga bratt terreng. Volumet kan vi regne ut og tømmerprisen er kjent. Hvilken pris er rimelig å ta?

Les mer »