Salg av skog

Har ca 1000 mål med skog (bjørk) som forsvaret ønsker å kjøpe. Er så i tvil om takst/salg da de skal bruke egen takstmann. Hva kan man event. forvente at taksten blir/mere verdifult å sitte med eiendommen og fortsette å ta ut skog selv? Takknemlig om noen kan svare meg på dette.

Svar:

Det trengs mer presise opplysninger om dette skogarealet for å kunne antyde noe om verdien. 

 

Hvis det finnes en relativt ny skogbruksplan (ikke eldre enn 5-10 år) for skogen, så vil denne kunne gi et bra grunnlag for å bedømme skogens verdi; jo nyere plan, jo bedre. Generelt er det slik at skog som kan hogges umiddelbart, på fagspråket hogstmoden skog, betyr mye for verdien, fordi den kan omsettes i rede penger umiddelbart. I bjørkeskog vil det si at den er minst 40-50 år gammel. Den yngre skogen vil være mindre verdt fordi det er lang tid til den bør/kan hogges, ofte flere 10-år. Kvaliteten på jorda (boniteten) har også betydning for skogens vekst og dermed verdi. Hvis skogen ligger i lavlandet på Østlandet/Vestlandet, vil veksten være ganske god, men hvis den ligger høyt mot fjellet eller langt mot nord, vil klimaet redusere vekstmulighetene kraftig. Det er også viktig for verdien hvordan terrenget i skogen er. Er det flatt og lett å kjøre, vil verdien være større enn om det er veldig bratt og ulendt. Det er også viktig at det er et bra veinett som helst kan kjøres med lastebiler. Generelt er også bjørkeskog mindre verdt enn gran- og furuskog.

 

Jeg vil råde deg til å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen der skogen ligger, og den skogbruksansvarlige der. Det kan være at salget krever konsesjon, og da vil vedkommende være saksbehandler. En takst gjort av en skogkyndig takstmann bør kunne være til å stole på, og det vil være mulig å komme med innvendinger til en slik takst.  Om salg er bedre enn å sitte med eiendommen, kan jeg ikke kommentere så lenge det ikke finnes presise opplysninger om skogen og en pris å vurdere dette mot.

 

Hvis forsvaret ønsker dette arealet veldig sterkt, så vil de kunne ekspropriere. Da vil du kunne få eksperthjelp betalt av forsvaret, men om det vil gi noen høyere pris, er ikke sikkert.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Kostnad ved hogst

Hei Jeg skal engasjere en tømmerhugger til hugge ned ca 2.5 mål med skog. Blandet gran og løvtre. Området ligger inntil vei, og er relativt flatt terreng. Tømmeret skal samles i stabler av ca. 3 meter lengder Kort transport . Hva bør en slik oppgave ca koste?

Les mer »

Kjøp av utmark

Lurer på om eg skal kjøpe ein utmarksteig som ligg inntil ein av mine teigar. Lurer litt på kva pris eg skal tilby. Teigen er ca 70 da og er ikkje utplanta med gran. Der er no blandingsskog av lauv tre. Der er frå høg til lav bonitet.(ca halva høg) Teigen er delvis flat(ca 2/5) resten er tildels bratt og tildels veldig fuktig. Området ligg 300-350 moh og ligg i Gloppen I sogn og Fjordane.

Les mer »

Salg av skog på rot

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Les mer »


Kjøp av landbrukseiendom

 Ser litt på en eiendom her som er på ca 1300 dekar. Rundt 100 dekar er dyrket, og ca 1100 er skog. Av skogen så er rundt 340 dekar vernet gjennom frivillig vern. Resterende skog består for det meste av yngre skog. Hogd regelmessig, og mesteparten som står igjen er nok ikke eldre enn 30-40 år. Flere større plantefelt er ikke eldre enn rundt 10 år. Hvordan skal man beregne verdien på skogen ved eventuelt kjøp?

Den skogen som er verna er større skog, men kan jo ikke drive noe der. Så lurer på hvordan dette vernet slår ut på prisen...

Les mer »

Rettigheter knyttet til skogteig

Hva er en skogteig offisielt? Hvis jeg eier en skogteig, er det bare "retten" til å skoge på marka, eller er det inkludert selve landområdet?

Les mer »

Krav til konsesjon for skogbruk


Hvilke krav stilles det for å få tildelt konsesjon til ervervelse av skogeiendom? Må man ha utdanning og yrke innen landbruk? Må man bo i kommunen hvor skogeiendommen befinner seg?

Les mer »