Salg av skog på rot

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Svar:

Dette er ett komplisert spørsmål som blant annet avhenger av denne høstens forhandlinger omkring statsbudsjettet og derved sannsynlig endring av regelverk.

 

Med dagens regelverk vil du være å anse som næringsdrivende dersom tilveksten på eiendommer er over 3-5 m3 årlig. Dette medfører at du er pliktig til å levere næringsoppgave, landbruksskjema som dokumentasjon til selvangivelsen mm. Skattemessig er det da mulig å påberope seg at næringen har vært drevet siden eiendomsovertagelsen med 0 inntekt, og at hogst inntekten da kunne blitt lignet som ordinær 5 års gjennomsnittsligning framover,. Gjennomsnittsinntekten er da å anse som  ordinær inntekt som kommer på toppen av annen inntekt med tilhørende marginal skatt ( toppskatteberegning).

 

Med forslaget til statsbudsjett og mulige endring av skogligningen vil det fra kommende år trolig bli endringer for eiendommer men « mindre» produksjon. Med dette menes at eiendommer med lavere tilgjengelig tilvekst enn 100-200 m3 årlig vil komme inn i en kategori med skattlegging som kapitalinntekt ( i 2015 med 27%, i 2016 foreslått med 25%) Nærmere klargjøring av dette forventes i løpet av budsjettforhandlingene opp mot jul. For eiendommer med produksjon over 200 m3 årlig  er det ikke foreslått endringer.

 

Uansett - har du en omsetning (virkes verdi) over 50 000 i løpet av året er du også i utgangspunktet forpliktet til å registrere deg i mva registeret. Her er det imidlertid en mulighet til å søke skattekontoret om mulighet for ikke å registrere seg ( og derved slippe betaling av mva) dersom virkes verdien ( salget)  ikke overstiger 50 00 i gjennomsnitt i en 5 års periode. Dette kan være økonomisk fordelaktig ettersom samvirkeforetak utbetaler oppgjør + mva uavhengig om du er mva registrert eller ikke.

 

Så hva som er mest lønnsomt akkurat nå er vanskelig å svare på  umiddelbart.

 

Anbefaler derfor at du tar kontakt med en regnskapsfører med skogkompetanse for å svare på spørsmålet ut fra dine forutsetninger.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Les mer »

Verdi på skog

Hei vi lurer på å kjøpe en eiendom med en skog som er 1741,5 dekar stor. 1260.6 dekar er skog med lav bonitet, 214,7 dekar skog er middels bonitet 75.4 dekar av høy bonitet, og 190,8 dekar er uproduktiv skog. Skogsområdet er langt og smalt. Kan dere si noe om verdien på skogen? den ligger på Sørlandet. Det er også jaktrettigheter sammen med 4 grunneiere.

Les mer »


Salg av skog

Jeg er pensjonist og grunneier av et småbruk på ca 20 dekar innmark. Innmarken leies bort og brukes delvis til sauehold og delvis til slått. Til gården hører 3 skogremmer - til sammen i underkant av 500 dekar skog av ulik bonitet.

1. Er det problematisk å selge skogen uavhengig av gården - altså skille ut skogen fra gården?

2. Hvilke skatteregler gjelder for salg av skogen?

3. Hvordan går jeg fram for evt. å selge?

Les mer »

Kjøp av skog

Hei

Vurderer å kjøpe en skogsteig på 110 da i midt Telemark 57 mål er høg bonitet og 53 middels bonitet noe myr og knauser. Skogen var kommuneskog og uthogd da selger kjøpte det for ca 25 år siden der foreligger ingen skogbruksplan, skogen består av forholdsvis ung blandingskog(bjørk) og noe ca 30 da planta furu for ca 20 år siden, ligger ved grus veg og er forholdsvis lett tilgjengelig.

 

Selger ber om pristilbud og vi er litt på herrens mark for å si det sånn mht pris. Kommunen er ikke noe særlig hjelpsom i vurdering. Kan dere nevne et prisleie ut fra dagens nivå?

Les mer »

Salg av trær på rot

En nabo ønker å kjøpe noen grantrær som står på min eiendom for å oppnå sol og utsikt. Han vil selv stå for alt arbeidet med felling, transport osv. Trærne står noe vanskelig til pga bratt terreng. Volumet kan vi regne ut og tømmerprisen er kjent. Hvilken pris er rimelig å ta?

Les mer »