Bioenergiens utfordringer i møte med myndigheter, kunder og den øvrige energibransjen.

Energigården har jobbet med kunnskapsformidling og opplysningsarbeid om bioenergi i vel 25 år. Vi mener, i likhet med de tunge internasjonale forskningsmiljøene og nasjonale myndigheter, at bioenergi spiller en viktig rolle i klimasammenheng, i omleggingen fra fossil energi og bidrar dessuten til å skape en rekke grønne arbeidsplasser. Allikevel opplever vi at bioenergi er blitt et noe mer omdiskutert tema enn tidligere, både i transport- og varmemarkedet. Bioenergi presenteres også av noen som en vei til, men ikke en del av den fornybare fremtiden – her i Norge. Ofte sammenblandes energikilde, energibærer og energitjenester/sluttbruk – noe som bidrar til forvirring om energi- og klimanytten av de fornybare alternativene.

Dato: 15. februar                                                                                                                                            

Tid: 11:00-16:00

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik

 

Deltakeravgift: kr.300,-  Faktura sendes på mail etter påmelding.

Påmelding: https://tinyurl.com/yayomk2o

 

Energigården inviterer derfor til et møte hvor vi ønsker å diskutere hvordan bransjen kan bidra til en bedre og bredere informasjon og kunnskap om dette energialternativet enn det vi i en del tilfeller har vært vitne til de siste åra. Vi ønsker spesielt  å involvere noen av de regionale bioenergiaktørene og kundene i denne omgang. Dersom flere opplever et behov for å ta dette temaet videre, ønsker vi å komme i dialog med flere offentlige og næringslivsaktører.

 

Vi har satt opp følgende program for dagen med til sammen over en time til diskusjoner. Behovet for et bransjesamarbeid gjennom etablering av et regionalt nettverk eller fagråd for bioenergiaktørene ønsker vi også å drøfte.

 

 

Program

 

Tid

Tema

Innleder

11:00-11:30

Velkommen – Lett bevertning

 

11:30-11:45

Introduksjon – Hva er optimal bruk av bioenergi, ut fra biomasseressurser, teknologier, marked og politikk. Bransjens utfordringer i kommunikasjonen med lokale og sentrale myndigheter og den øvrige energibransje.

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården
 

11:45-12:00

Satsing på bioenergi, andre energiløsninger og energisparing, erfaringer fra Energi- og klimaplanprosessen i et 20 talls kommuner.

Helge Midtun,

Spesialkonsulent skogLandbrukskontoret for Hadeland
 

12:00-12:15

Erfaringer fra leveranser av biovarme til det offentlige og næringslivsbedrifter i Oppland, Hedmark, Akershus og Buskerud.

Einar Stuve,

Daglig lederOpplandske Bioenergi
 

12:15-12:35

Er bioenergibransjen dyktige nok til å markedsføre biovarme? Er det manglende kunnskap hos konsulenter og kundene? Erfaringer fra Søndre Land og Lunner kommune.

Johnny Gangsø,

Styreleder

Miljøvarme Hadeland, Almenningsbestyrer

Lunner Almenning

 

Sven Sandvik,

Styremedlem

Hov Biovarme

12:35-13:00

Diskusjon 1 – Bransjens og kundenes erfaringer.

Hvordan øke kunnskapen i kommunene,

saksbehandlere, politikere, eksterne rådgivere, øvrig energibransje, deler av miljøbevegelsen osv. om moderne biovarme?

 

 

13:00-13:30

Pause

 

13:30-13:45

Gran kommunes erfaringer med og forventinger til biovarmebransjen.

Gard Olsen,

Eiendomssjef

Gran kommune

13:45-14:00

 

Fjernvarmens muligheter, begrensninger og løsninger i fremtidens varmemarked.

Tore Dugstad,
Leder Utvikling

Eidsiva Bioenergi
 

14:00-14:15

Hvordan Gjøvik kommune tiltrekker seg grønn industri og grønne arbeidsplasser som en del av sin bioøkonomistrategi.

Per Rognerud,

Kommunalsjef

Gjøvik kommune
 

14:15-14:30

Biodrivstoffets viktige rolle i reduksjon av klimautslipp i transportsektoren de kommende 5-10 åra. Biodrivstoff som eksempel på utfordringer bransjen har m.h.p. kommunikasjon og kunnskapsnivå.

Per Arne Karlsen

Seniorrådgiver/tidl. styreleder

Nobio

14:30-14:45

Strøm til oppvarming – fornybart eller ikke?

 

Trond Hammeren,

Daglig leder

Mistberget Biovarme

14:45-15:05

Hvordan synliggjøre verdien og ringvirkninger av lokal bioenergisatsning gjennom kommunale klima-, nærings- og landbruksplaner.

Ola Dæhlen og Kjetil Bjørklund,

Politikere

Gjøvik kommune

15:05-15:50

Diskusjon 2 –

Hvilke utfordringer står bransjen spesielt ovenfor i møtet med en bioøkonomisk framtid?

Hva går bra og hva går mindre bra? SWOT analyse.

Hvordan løse kommunikasjonsutfordringene?

Hva er målet med et bransjenettverk eller fagråd?

 

15:50-16:00

Oppsummering og avslutning

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården

 Siste nytt fra forsiden

Skog i Rondane - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO

Ekstremvær påvirker skogens karbonlagre

Menneskeskapte utslipp av CO2 til atmosfæren gir høyere gjennomsnittstemperatur på kloden samt et endret klima. Klimaendringene fører også til mer ekstremvær, i form av varmere somre, mer tørke, mer regn og mildere vintre. En ny gjennomgang av vitenskapelig litteratur viser at ekstremværet også vil kunne gi redusert karbonlagring i skog og frigjøre klimagasser til atmosfæren.

Les mer »

Viken Skog søker skogbruksledere i Oppland

Vil du være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser? Vi søker kompetente medarbeidere som kjennetegnes av nytenkning og entusiasme og som kan gi skogeieren kompetanse som lønner seg.

Les mer »

Flyfoto Vedvika i Vindafjord

Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til frivillig skogvern for Vedvika, Vindafjord kommune, på høyring.

Les mer »


Skoglekene 2019 - spennende for landets 5. klasser

Påmeldingsfristen er 1. desember, og den 7. januar går startskuddet for Skoglekene 2019! Dette er tredje året med skogleker, og vi har gjort noen små endringer som vi håper skal gjøre det enklere, - og enda mer spennende å være med.

Les mer »

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

Skog og karbon

Skogen er selvfølgelig mye mer enn trær, Arnodd Håpnes! Du angriper meg i ditt innlegg 3. oktober, fordi jeg i et tidligere innlegg skrev at et skogareal som er hugget er karbonnøytralt igjen etter ca 20 år og at deretter øker netto opptak for så å avta fram mot at skogen blir for gammel.