Bioenergiens utfordringer i møte med myndigheter, kunder og den øvrige energibransjen.

Energigården har jobbet med kunnskapsformidling og opplysningsarbeid om bioenergi i vel 25 år. Vi mener, i likhet med de tunge internasjonale forskningsmiljøene og nasjonale myndigheter, at bioenergi spiller en viktig rolle i klimasammenheng, i omleggingen fra fossil energi og bidrar dessuten til å skape en rekke grønne arbeidsplasser. Allikevel opplever vi at bioenergi er blitt et noe mer omdiskutert tema enn tidligere, både i transport- og varmemarkedet. Bioenergi presenteres også av noen som en vei til, men ikke en del av den fornybare fremtiden – her i Norge. Ofte sammenblandes energikilde, energibærer og energitjenester/sluttbruk – noe som bidrar til forvirring om energi- og klimanytten av de fornybare alternativene.

Dato: 15. februar                                                                                                                                            

Tid: 11:00-16:00

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik

 

Deltakeravgift: kr.300,-  Faktura sendes på mail etter påmelding.

Påmelding: https://tinyurl.com/yayomk2o

 

Energigården inviterer derfor til et møte hvor vi ønsker å diskutere hvordan bransjen kan bidra til en bedre og bredere informasjon og kunnskap om dette energialternativet enn det vi i en del tilfeller har vært vitne til de siste åra. Vi ønsker spesielt  å involvere noen av de regionale bioenergiaktørene og kundene i denne omgang. Dersom flere opplever et behov for å ta dette temaet videre, ønsker vi å komme i dialog med flere offentlige og næringslivsaktører.

 

Vi har satt opp følgende program for dagen med til sammen over en time til diskusjoner. Behovet for et bransjesamarbeid gjennom etablering av et regionalt nettverk eller fagråd for bioenergiaktørene ønsker vi også å drøfte.

 

 

Program

 

Tid

Tema

Innleder

11:00-11:30

Velkommen – Lett bevertning

 

11:30-11:45

Introduksjon – Hva er optimal bruk av bioenergi, ut fra biomasseressurser, teknologier, marked og politikk. Bransjens utfordringer i kommunikasjonen med lokale og sentrale myndigheter og den øvrige energibransje.

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården
 

11:45-12:00

Satsing på bioenergi, andre energiløsninger og energisparing, erfaringer fra Energi- og klimaplanprosessen i et 20 talls kommuner.

Helge Midtun,

Spesialkonsulent skogLandbrukskontoret for Hadeland
 

12:00-12:15

Erfaringer fra leveranser av biovarme til det offentlige og næringslivsbedrifter i Oppland, Hedmark, Akershus og Buskerud.

Einar Stuve,

Daglig lederOpplandske Bioenergi
 

12:15-12:35

Er bioenergibransjen dyktige nok til å markedsføre biovarme? Er det manglende kunnskap hos konsulenter og kundene? Erfaringer fra Søndre Land og Lunner kommune.

Johnny Gangsø,

Styreleder

Miljøvarme Hadeland, Almenningsbestyrer

Lunner Almenning

 

Sven Sandvik,

Styremedlem

Hov Biovarme

12:35-13:00

Diskusjon 1 – Bransjens og kundenes erfaringer.

Hvordan øke kunnskapen i kommunene,

saksbehandlere, politikere, eksterne rådgivere, øvrig energibransje, deler av miljøbevegelsen osv. om moderne biovarme?

 

 

13:00-13:30

Pause

 

13:30-13:45

Gran kommunes erfaringer med og forventinger til biovarmebransjen.

Gard Olsen,

Eiendomssjef

Gran kommune

13:45-14:00

 

Fjernvarmens muligheter, begrensninger og løsninger i fremtidens varmemarked.

Tore Dugstad,
Leder Utvikling

Eidsiva Bioenergi
 

14:00-14:15

Hvordan Gjøvik kommune tiltrekker seg grønn industri og grønne arbeidsplasser som en del av sin bioøkonomistrategi.

Per Rognerud,

Kommunalsjef

Gjøvik kommune
 

14:15-14:30

Biodrivstoffets viktige rolle i reduksjon av klimautslipp i transportsektoren de kommende 5-10 åra. Biodrivstoff som eksempel på utfordringer bransjen har m.h.p. kommunikasjon og kunnskapsnivå.

Per Arne Karlsen

Seniorrådgiver/tidl. styreleder

Nobio

14:30-14:45

Strøm til oppvarming – fornybart eller ikke?

 

Trond Hammeren,

Daglig leder

Mistberget Biovarme

14:45-15:05

Hvordan synliggjøre verdien og ringvirkninger av lokal bioenergisatsning gjennom kommunale klima-, nærings- og landbruksplaner.

Ola Dæhlen og Kjetil Bjørklund,

Politikere

Gjøvik kommune

15:05-15:50

Diskusjon 2 –

Hvilke utfordringer står bransjen spesielt ovenfor i møtet med en bioøkonomisk framtid?

Hva går bra og hva går mindre bra? SWOT analyse.

Hvordan løse kommunikasjonsutfordringene?

Hva er målet med et bransjenettverk eller fagråd?

 

15:50-16:00

Oppsummering og avslutning

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården

 Siste nytt fra forsiden

Avslutning av pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland

Pilotprosjektet "Planting for klima" starta i 2015 som ein oppfølging av Klimaforliket. Prosjektet har gått ut på å plante skog på opne attgroingsareal og for å auke skogsarealet og opptaket av CO2. Nå er den treårige pilotfasen over, og det skal sjølvsagt markerast med brask og bram.

Les mer »

Allemannsrett = allemannsvett?

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for friluftsliv og varslet endringer i friluftslova. Nina Aas og Marit Vorkinn hos Fylkesmannen har skrevet et innlegg om at det da også bør vurderes bedre muligheter for å regulere ferdselen for sårbare naturverdiers skyld.

Les mer »

Ettermiddagsbesøk på planteskolen i Hokksund av statsråd Dale

Tirsdags ettermiddag svingte statsråd Jon Georg Dale innom Skogselskapet og Norgesplanter As i Buskerud for en liten oppdatering i produksjon av skogplanter.

Les mer »


Tredriver Kristin Vedum i Silva Consult fortalte om hvordan det jobbes for å få flere til å velge tre.

Alle ville høre om trebyggeri

Det ble fullsatt sal da Norges Skogeierforbund inviterte til seminaret «Hvordan kan vi bygge mer i tre?» i Arendal.

Les mer »

Inger Solberg i Innovasjon Norge får servert gris som har fått fôr basert på norsk gran.

– Skognæringen må bli langt mer synlig

– Skog- og trenæringen må vise seg mer frem. Det var den klare oppfordringen fra Inger Solberg i Innovasjon Norge under skogseminaret på Arendalsuka.

Les mer »

Don’t forget to register for NordGen Forest Conference!

The NordGen Forest Conference of 2018 will be held in Tuusula North of Helsinki on the 18th-19th of September:”New Forest for Future Needs– using advanced regeneration methods and techniques”

Les mer »