Bioenergiens utfordringer i møte med myndigheter, kunder og den øvrige energibransjen.

Energigården har jobbet med kunnskapsformidling og opplysningsarbeid om bioenergi i vel 25 år. Vi mener, i likhet med de tunge internasjonale forskningsmiljøene og nasjonale myndigheter, at bioenergi spiller en viktig rolle i klimasammenheng, i omleggingen fra fossil energi og bidrar dessuten til å skape en rekke grønne arbeidsplasser. Allikevel opplever vi at bioenergi er blitt et noe mer omdiskutert tema enn tidligere, både i transport- og varmemarkedet. Bioenergi presenteres også av noen som en vei til, men ikke en del av den fornybare fremtiden – her i Norge. Ofte sammenblandes energikilde, energibærer og energitjenester/sluttbruk – noe som bidrar til forvirring om energi- og klimanytten av de fornybare alternativene.

Dato: 15. februar                                                                                                                                            

Tid: 11:00-16:00

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik

 

Deltakeravgift: kr.300,-  Faktura sendes på mail etter påmelding.

Påmelding: https://tinyurl.com/yayomk2o

 

Energigården inviterer derfor til et møte hvor vi ønsker å diskutere hvordan bransjen kan bidra til en bedre og bredere informasjon og kunnskap om dette energialternativet enn det vi i en del tilfeller har vært vitne til de siste åra. Vi ønsker spesielt  å involvere noen av de regionale bioenergiaktørene og kundene i denne omgang. Dersom flere opplever et behov for å ta dette temaet videre, ønsker vi å komme i dialog med flere offentlige og næringslivsaktører.

 

Vi har satt opp følgende program for dagen med til sammen over en time til diskusjoner. Behovet for et bransjesamarbeid gjennom etablering av et regionalt nettverk eller fagråd for bioenergiaktørene ønsker vi også å drøfte.

 

 

Program

 

Tid

Tema

Innleder

11:00-11:30

Velkommen – Lett bevertning

 

11:30-11:45

Introduksjon – Hva er optimal bruk av bioenergi, ut fra biomasseressurser, teknologier, marked og politikk. Bransjens utfordringer i kommunikasjonen med lokale og sentrale myndigheter og den øvrige energibransje.

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården
 

11:45-12:00

Satsing på bioenergi, andre energiløsninger og energisparing, erfaringer fra Energi- og klimaplanprosessen i et 20 talls kommuner.

Helge Midtun,

Spesialkonsulent skogLandbrukskontoret for Hadeland
 

12:00-12:15

Erfaringer fra leveranser av biovarme til det offentlige og næringslivsbedrifter i Oppland, Hedmark, Akershus og Buskerud.

Einar Stuve,

Daglig lederOpplandske Bioenergi
 

12:15-12:35

Er bioenergibransjen dyktige nok til å markedsføre biovarme? Er det manglende kunnskap hos konsulenter og kundene? Erfaringer fra Søndre Land og Lunner kommune.

Johnny Gangsø,

Styreleder

Miljøvarme Hadeland, Almenningsbestyrer

Lunner Almenning

 

Sven Sandvik,

Styremedlem

Hov Biovarme

12:35-13:00

Diskusjon 1 – Bransjens og kundenes erfaringer.

Hvordan øke kunnskapen i kommunene,

saksbehandlere, politikere, eksterne rådgivere, øvrig energibransje, deler av miljøbevegelsen osv. om moderne biovarme?

 

 

13:00-13:30

Pause

 

13:30-13:45

Gran kommunes erfaringer med og forventinger til biovarmebransjen.

Gard Olsen,

Eiendomssjef

Gran kommune

13:45-14:00

 

Fjernvarmens muligheter, begrensninger og løsninger i fremtidens varmemarked.

Tore Dugstad,
Leder Utvikling

Eidsiva Bioenergi
 

14:00-14:15

Hvordan Gjøvik kommune tiltrekker seg grønn industri og grønne arbeidsplasser som en del av sin bioøkonomistrategi.

Per Rognerud,

Kommunalsjef

Gjøvik kommune
 

14:15-14:30

Biodrivstoffets viktige rolle i reduksjon av klimautslipp i transportsektoren de kommende 5-10 åra. Biodrivstoff som eksempel på utfordringer bransjen har m.h.p. kommunikasjon og kunnskapsnivå.

Per Arne Karlsen

Seniorrådgiver/tidl. styreleder

Nobio

14:30-14:45

Strøm til oppvarming – fornybart eller ikke?

 

Trond Hammeren,

Daglig leder

Mistberget Biovarme

14:45-15:05

Hvordan synliggjøre verdien og ringvirkninger av lokal bioenergisatsning gjennom kommunale klima-, nærings- og landbruksplaner.

Ola Dæhlen og Kjetil Bjørklund,

Politikere

Gjøvik kommune

15:05-15:50

Diskusjon 2 –

Hvilke utfordringer står bransjen spesielt ovenfor i møtet med en bioøkonomisk framtid?

Hva går bra og hva går mindre bra? SWOT analyse.

Hvordan løse kommunikasjonsutfordringene?

Hva er målet med et bransjenettverk eller fagråd?

 

15:50-16:00

Oppsummering og avslutning

Erik Eid Hohle,

Daglig leder

Energigården

 Siste nytt fra forsiden

64 millionar kroner til tømmerkaiar i 2018

Landbruksdirektoratet utlyste denne veka tilskotsmidlar på inntil 64 millionar kroner til utbygging av tømmerkaiar i 2018. Aktuelle prosjektskisser må sendast til Landbruksdirektoratet innan 15. april.

Les mer »

Foto: Tørbjørn Tandberg

«Hjorteviltminister» åpner årets seminar

I januar 2018 ble det bestemt at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD), og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet. Under seminaret Hjortevilt 2018 på Lillehammer, 10. og 11. april kommer statsråd Dale og seniorrådgiver Espen Stokke fra LMD og vil orientere om denne vesentlige forandringen innen norsk hjorteviltforvaltning.

Les mer »

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng

Verdikjeden Skog og Tre med brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen


Mye snø kan skape utfordringer i skogen. Det er mye å tjene for skogeier på å forebygge snøskader og å følge med  skogen sin når det er snørike vintre.

Du kan forebygge snøskader

Hvert år knekker tung snø og is kombinert med vind tusenvis av kubikkmeter verdifull tømmerskog i Norge. Det er mye å tjene på å gjennomføre ungskogpleie og følge med. Du kan også kjøpe stormforsikring, som også dekker snøskader.

Utvidet testing for skrantesjuke

I 2018 skal ca. 30 000 villrein, elg, hjort og rådyr testes for skrantesjuke (CWD).

Les mer »

Skognæringa Kyst har fått ny prosjektleder

Vi kan nå ønske velkommen til en ny medarbeider i Skognæringa Kyst. Rasmus Andreas Stokkeland kom fra eget firma hvor han har jobbet de siste fire årene.

Les mer »