Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

Skogbruket i Sarpsborg
Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh
 

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!
 

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av årsmeldingen
Godkjenning av regnskapet
Valg
Fastsettelse av medlemskontingent
Utmerkelser

 

ServeringSiste nytt fra forsiden

Gamalnorsk sau_inngjerda utmark_Grue i Hedmark_Foto Kjersti Kildahl

Fleire sauer i ulvesona

Talet på sau i forvaltningssona for ulv aukar. Færre sauer blir tatt av ulv. Paradokset er eit resultat av omfattande endringar i beitebruken i regionen.

Les mer »

Ulv – en sak i demokratiets kjerne!

Hvorfor gjør Statsråd Elvestuen vedtak om uttak av ulv til nok en farse? Fra dag 1 har ulveforliket fra 2016 blitt trenert og ikke fulgt opp av KLD, og sittende statsråd fører tradisjonen videre.

Illustrasjonsfoto: Roar Ree Kirkevold

Regjeringen verner 22 nye skogområder

Regjeringen har vernet 22 nye skogområder i åtte fylker. Vernet omfatter 113 kvadratkilometer skogareal, omtrent 47 kvadratkilometer produktiv skog.

Les mer »


Eldre furuskog i Hålandsheia naturreservat. Foto: Jon T. Klepsland/BioFokus.

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok vern av to nye skogsområder på Agder, og i tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat 7. desember 2018. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Les mer »

VERDIKJEDEN I MØTE: Fra venstre Nils Bøhn, Atle Hamar, Benthe Løvenskiold, Heidi Finstad, Ola Elvestuen, Marit Holtermann Foss og  Håvard Almås.

Stort behov for biomasse fra skogen

Verden vil trenge all den biomasse den kan få for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det understreket Verdikjeden Skog og Tre i møte med klima- og miljøministeren.

jyl0246

Henter sukker fra tømmerstokker

Hvordan kan tømmerressursene utnyttes best mulig? I dag går mesteparten av tømmerstokken enten til papirproduksjon, trelast eller bioenergi. Men tømmeret inneholder sukkerforbindelser som kan brukes til mye mer.

Les mer »