64 millionar kroner til tømmerkaiar i 2018

Landbruksdirektoratet utlyste denne veka tilskotsmidlar på inntil 64 millionar kroner til utbygging av tømmerkaiar i 2018. Aktuelle prosjektskisser må sendast til Landbruksdirektoratet innan 15. april.

Les mer »


«Hjorteviltminister» åpner årets seminar

I januar 2018 ble det bestemt at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD), og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet. Under seminaret Hjortevilt 2018 på Lillehammer, 10. og 11. april kommer statsråd Dale og seniorrådgiver Espen Stokke fra LMD og vil orientere om denne vesentlige forandringen innen norsk hjorteviltforvaltning.

Les mer »

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng

Verdikjeden Skog og Tre med brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Les mer »

Du kan forebygge snøskader

Hvert år knekker tung snø og is kombinert med vind tusenvis av kubikkmeter verdifull tømmerskog i Norge. Det er mye å tjene på å gjennomføre ungskogpleie og følge med. Du kan også kjøpe stormforsikring, som også dekker snøskader.

Les mer »


Utvidet testing for skrantesjuke

I 2018 skal ca. 30 000 villrein, elg, hjort og rådyr testes for skrantesjuke (CWD).

Les mer »

Skognæringa Kyst har fått ny prosjektleder

Vi kan nå ønske velkommen til en ny medarbeider i Skognæringa Kyst. Rasmus Andreas Stokkeland kom fra eget firma hvor han har jobbet de siste fire årene.

Les mer »

Bioenergiaktørene ønsker en større satsing på kunnskapsformidling om bioenergi

På bransjenettverksmøtet «Bioenergiens utfordringer i møte med myndigheter, kunder og den øvrige energibransjen» arrangert av Energigården 15. februar 2018 i samarbeid med Oppland Fylkeskommune, Oplandske Bioenergi og Nobio, fikk flere aktører presentert sine erfaringer, utvikling og satsingsområder for fremtiden.

Les mer »


Hvem vinner Årets Trebyggeri?

Juryen har plukket ut kandidater til Årets Trebyggeri. Nye Romsdal videregående, boligene Ulsholtveien på Furuset, eller Lager 12 i Fredrikstad kan gå av med den gjeve prisen.

Les mer »

Vinterens snøskader på skog og strømnett

Skogbehandlingen i kraftlinjetraseene bør endres for å gi mer stabile kanter.

Les mer »

Skognæringa Kyst om svartelista

I samråd med tidligere forsker Bernt-Håvard Øyen sendte Skognæringa Kyst SA i februar et brev til Artsdatabankens administrere direktør Einar Hjorthol vedrørende arbeidet med svartelisten og med klare innvendinger til de vurderinger som ble lagt ut til ettersyn og kommentarer.8.1.2018. Deler av brevet er gjengitt her.

Les mer »


Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien

Teknologer og samfunnsforskere flokka seg under Ruralis foredrag på årets NIBIO-konferanse, da rykende ferske funn fra Biosmart ble presentert.

Les mer »

222 hule eiker i Hedmark

Fylkesmannen har registrert hule eiker som kan være en utvalgt naturtype.

Les mer »

MDG sin virkelighetsopppfatning

Gjermund Gjestvang i Miljøpartiet De Grønne i Elverum kommer med en rekke synspunkter på hvordan skogbruket skal forvaltes i sitt debattinnlegg i Østlendingen 16. februar. I dagens utgave får han svar fra Glommens AD Gudmund Nordtun.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Forventninger til regjeringas skog- og trestrategier. (19/02/2018)

Seminar om bruk av tre i bygg (19/02/2018)

Unikt blågrønt innovasjonssamarbeid i Nordland (19/02/2018)

Seminar- "-Kan skogen redde klimaet?" (19/02/2018)

Topphemmelig og sukkersøt (19/02/2018)

Uttak av mink i Raet nasjonalpark i regi av Statens naturoppsyn (SNO) (16/02/2018)

Stor genetisk variasjon i bjørk (16/02/2018)

Gjennomsnittlig skoginntekt økte (16/02/2018)

Viken Skog søker Skogsjef Øst (16/02/2018)

Ny salgs- og virkescontroller i Viken Skog (16/02/2018)

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv! (15/02/2018)

Ny bok av Reidar Almås: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet? (14/02/2018)

Akershus og Østfold søker utmarkssjef (14/02/2018)

Mat, miljø og muligheter på dagsorden (14/02/2018)

Interessant fagmøte på Hemnes (14/02/2018)

3 nye profesjonelle veiplanleggere (14/02/2018)

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune (13/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018 (13/02/2018)

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen (13/02/2018)

Det hugges som aldri før (13/02/2018)

Regionmøter med mye engasjement (12/02/2018)

Frykter hinder for hogst (09/02/2018)

Auka ramme for driftstilskot til taubane (09/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres (09/02/2018)

- Alle peker på skogen som løsning for sin næring (08/02/2018)

Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser (08/02/2018)

- Skog er en viktig framtidsnæring (08/02/2018)

Fjellet og villreinen betyr mye (08/02/2018)

Nyansatt skogkulturleder i region syd (08/02/2018)

Godt samarbeid ga effektivt uttak av jerv (08/02/2018)