Vil fjerne flaskehalsar på kommunevegar

Inntil 80% av kommunevegane i fleire av kystskogfylka er så dårlege at det berre er tillete å køyre med enkel lastebil og ikkje vogntog. Kystskogbruket rosar landbruks- og matminister Jon Georg Dale for den vellukka satsinga på tømmerkaier og skogsvegar.

Les mer »


Beste tømmerpris siden 2008

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer »

Oppstart med frivillig vern av skog for sju områder i Agder

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder varsler oppstart av verneplanarbeid for sju skogområder. Områdene ligger i Birkenes, Bygland, Froland, Hægebostad, Iveland, Sirdal og Åmli. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Les mer »

NORSKOG på høring om “Jernbaneforslag” fra Ap og SV

For skogbruket er Kongsvinger et transportknutepunkt. Det vil det være også i uoverskuelig framtid. Størrelsen og effektiviteten i dette navet for virkestransporten på jernbane er avgjørende for mulighetene til å sikre rett kvalitet til riktig kjøper, og har derfor uvurderlig betydning for lønnsomheten i skogbruket i landets viktigste skogområder.

Les mer »


Mjøsbjørka fram i lyset

Kommunene rundt Mjøsa i samarbeid med Mjøsen Skog setter fokus på skjøtsel av bjørk. – Hvorfor produsere ra?tegran pa? va?re mest produktive skogsarealer na?r det er mulig a? dyrke fram høykvalitets hengebjørk? Spør leder i Ringsaker Skogeierlag Helge Hvoslef (helt til venstre i bildet).

Les mer »

Frivillig vern

Stortinget har vedtatt 10 prosent vern av det totale skogarealet i Norge. Det bevilges nå mye penger over statsbudsjettet til dette.

Les mer »

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse.

Les mer »


Søppelrydding, fugletrekk og verneområder

Neste uke, 30. april - 6. mai, starter den nasjonale Strandryddeuken, og 5. mai er spesielt pekt ut som Strandryddedagen. Samtidig foregår fuglenes vårtrekk for fullt og vi vil derfor be om at det tas hensyn til dette, særlig innenfor verneområder.

Les mer »

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen

I Drammensfjorden har det vært skiping av tømmer og trelast over havn i over 500 år, og behovet vil bestå så lenge vi har et aktivt skogbruk og en lønnsom skogindustri i regionen.

Les mer »

Glommen øker prisen på massevirke

Med bakgrunn i sterk etterspørsel fra treforedlingsindustrien øker Glommen Skog prisen på massevirke fra 1. mai.

Les mer »


Kystskogeierens kompetansebehov

Skogkurs har på oppdrag fra Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket utarbeidet en kompetansepakke for kystskogeiere og veiledningsapparatet deres.

Les mer »

Skattemelding 2017 - tips

Reglene for avvikling av gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt som er beskrevet nedenfor, gjelder for skogbruksaktivitet som tidligere har vært behandlet som virksomhet, men hvor aktiviteten i 2016 ikke lenger klassifiseres som virksomhet.

Les mer »

Nye verneforslag ute på høring

Fylkesmannen foreslår å opprette Tørrberget naturreservat i Våler. Samtidig foreslås utvidelser av Skjeftkjølen i Trysil og Tronkberget i Stor-Elvdal.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen (23/04/2018)

Ny kalkulator for riktig valg av skogkulturinvestering (23/04/2018)

Fagdag om Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov (21/04/2018)

Viken Skog viser til toppår i skogen (20/04/2018)

Sabotasje styrer ulve-politikken! (20/04/2018)

Sabotasje styrer ulve-politikken! (20/04/2018)

Skogen og eiendomsretten (20/04/2018)

Viken viser til toppår i skogen (19/04/2018)

Tema er Framtidsskogen (19/04/2018)

Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat (19/04/2018)

NM i skogbruksferdigheter (19/04/2018)

Sven Ombudstvedt kommer til Glommens årsmøte (19/04/2018)

Nå sender vi digital post i Hedmark (19/04/2018)

Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger? (19/04/2018)

Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem (19/04/2018)

Prisdiskusjon engasjerte mest i Allskog (19/04/2018)

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling (18/04/2018)

Framlegg til frivillig skogvern - Stråtveit naturreservat (18/04/2018)

Blir du svar skyldig når noen klager på tømmerhogsten? (17/04/2018)

Rask kvisting sikret seier (16/04/2018)

NORSKOGs Årsmelding 2017 (16/04/2018)

NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar (16/04/2018)

Forvaltningsplan for Begna naturreservat (16/04/2018)

- Nyttig kurs med variert innhold! (16/04/2018)

Stø kurs i Mjøsen Skog (15/04/2018)

Fra furustokk til ferdig kjøkken (13/04/2018)

Årsmøtet i Vestskog ble preget av historisk gode resultater (13/04/2018)

Mye å lære av svenskene (13/04/2018)

Vel blåst - 27 årsmøter avholdt (13/04/2018)

Hjortevilt 2018 - foredragene er tilgjengelige (13/04/2018)