Statsforvalter-nytt:


Ny E 39 utfordrar nasjonale interesser knytt til natur-, vassdrag og jordvern (07/12/2021)

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022 (29/11/2021)

Kvotejakt på gaupe i 2022 (29/11/2021)

Rødlista 2021 (26/11/2021)

Store skogskadar etter stormen – ver varsam! (26/11/2021)

Omfattende stormskader i Innlandet (24/11/2021)

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021 (11/11/2021)

Verneplanarbeid for 28 nye område (02/11/2021)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022 (21/10/2021)

Frivillig vern av skog - Verneplan for tre områder (18/10/2021)

Naturtypekartlegging i 2022 (14/10/2021)

Tilskott til tiltak mot Skrantesjuke (CWD) (06/10/2021)

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021 (04/10/2021)

Klimaviktig natur på kart (29/09/2021)

Sjøfugljakta startar 1. oktober (22/09/2021)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (13/09/2021)

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (13/09/2021)

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket (08/09/2021)

Seniorrådgiver / rådgiver – skogbruk og miljø (02/09/2021)

Endring i forskrift om berekraftig skogbruk - Forbud mot grøfterensk i myr og sumpskog (31/08/2021)

Fristen for å søke ekstraordinært plantetilskudd nærmer seg (26/08/2021)

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september (19/08/2021)

Framande artar – det nyttar å gjera noko! (19/08/2021)

Tilråding om frivillig vern i seks område (10/08/2021)

Tilråding om utviding av to naturreservater (10/08/2021)

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september (12/07/2021)

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille (06/07/2021)

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder (29/06/2021)

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille (29/06/2021)

Eva Skagestad ny leder hos Statsforvalteren (17/06/2021)

Tilskudd til skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut! (09/06/2021)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting (02/06/2021)

Ekstraordinært plantetilskudd 2021 (01/06/2021)

Oversikt over skogressursen i Innlandet (01/06/2021)

Ny nasjonal jordvernstrategi (25/05/2021)

Innpillsrunde tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024 (20/05/2021)

Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk (11/05/2021)

Skogbrannfare i Innlandet (23/04/2021)

Industriell skogsatsing i Rogaland (26/03/2021)

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020 (05/02/2021)

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd (05/02/2021)

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket (05/02/2021)

Ny giv for restaurering av norsk natur (05/02/2021)

Forlengelse av driftstilskudd i skogbruket (08/01/2021)

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget (18/12/2020)

Tilskuddsmidlene til skogsvegbygging og drift blir brukt opp (18/12/2020)

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020 (18/12/2020)

Tema: Skogsdrift (18/12/2020)

Autorisasjonskurs – plantevern (11/12/2020)

Stem på årets fineste juletre (18/11/2020)

Frist for skogfond i Agder 2020 (29/10/2020)

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren f (26/10/2020)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler (12/10/2020)

Frivillig skogvern - gode prosesser gir godt resultat (02/10/2020)

Restaurering av skog: Kva gjer hogstmaskinar i Urådalen landskapsvernområde i Time? (01/10/2020)

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar (18/09/2020)

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv (16/09/2020)

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland (15/09/2020)

Funn av CWD på Hardangervidda (14/09/2020)

Ukesbrev 7.-14.9 (14/09/2020)

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus (11/09/2020)

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien (02/09/2020)

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar? (02/09/2020)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2020 (28/08/2020)

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting (27/08/2020)

Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS (27/08/2020)

Tema: Skogfond med skattefordel (21/08/2020)

Webinar - tilskot til skogsvegar og vegbanken (19/08/2020)

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau (13/08/2020)

Almesjuken slår til - kva gjer vi? (31/07/2020)

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland? (14/07/2020)

Røsaker naturreservat i Skien (14/07/2020)

Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7. (13/07/2020)

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder (10/07/2020)

Nytt fylke, ny skogstatistikk (02/07/2020)

Stor aktivitet i Agderskogen i 2019 (30/06/2020)

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp (30/06/2020)

Utarbeiding av skogbrannfarekart (29/06/2020)

Mye barkbiller kan føre til skader på skog (26/06/2020)

Bygg i tre for framtida (25/06/2020)

Fylkesnytt frå Vestfold og Telemark 2/2020 (24/06/2020)

Åtte nye skogområde er verna i Vestfold og Telemark (23/06/2020)

Utvidelse av Budeiberget naturreservat (23/06/2020)

Start av frivillig skogvern for 13 områder (12/06/2020)

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i 2020 (11/06/2020)

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga (10/06/2020)

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket (10/06/2020)

Rovviltbrosjyre til alle beitebrukerne (10/06/2020)

Tiltakspakka for skogsentreprenørene er på plass (09/06/2020)

Våronn i skogane i Rogaland (09/06/2020)

Myra er viktig for naturmangfold og klima (08/06/2020)

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020 (28/05/2020)

Frivillig vern av skog for fem områder i Drangedal (20/05/2020)

Ny daglig leder vil gjøre Skogselskapet mer kjent i Rogaland (15/05/2020)

Forslag om vern av skog i Lyngdal og i Birkenes og Evje og Hornnes. (14/05/2020)

Innlandsskogbruket i tall 2019 (13/05/2020)

Aldri har interessa for vern vore større! (13/05/2020)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 (06/05/2020)

Oppstart av verneplanprosess for Grøum i Tønsberg kommune (29/04/2020)

Resultatkartlegginga 2019: Skogressursen forsvinn bit for bit (28/04/2020)